Przeczytaj ten artykuł w różnych językach:

#StopTheWHO

WHO próbuje przejąć władzę nad naszą suwerennością zdrowotną, zmieniając Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne

W maju 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zamierza wprowadzić zmiany do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, aby zapewnić większą kontrolę sobie i Tedrosowi Ghebreyesusowi, dyrektorowi generalnemu WHO. W ten sposób nasz świat zmierza w kierunku scentralizowanego modelu zarządzania światowym nadzorem zdrowotnym, sprawozdawczością i zarządzaniem, w którym obywatele nie mają nic do powiedzenia.

Wspieraj naszą pracę

List otwarty – #StopheWHO Wezwanie do działania: Sprzeciw wobec zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych w maju 2022 r.

ŚWIATOWA RADA ZDROWIA
DO: Mieszkańców naszego świata i wszystkich suwerennych narodówations
CC: Przedstawiciele Światowego Zgromadzenia Zdrowia
CC: WHO i Organizacja Narodów Zjednoczonych

Tło

Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR) zostały przyjęte w 2005 r. przez 194 państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dzięki nim WHO może ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern), jeśli stwierdzi, że w państwie członkowskim wystąpiło ognisko choroby zakaźnej, ale za zgodą tego państwa. Światowa Rada Zdrowia (WCH) uznaje ten aspekt obowiązujących przepisów, ponieważ uznaje suwerenność narodów, które przyjęły IHR. Ale to się wkrótce zmieni.

Kluczowe zagadnienia do zrozumienia

W dniu18 stycznia 2022 r. Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych zaproponował zmiany w IHR. Poprawki te przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad ogłaszaniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego w dowolnym państwie członkowskim – nawet w przypadku sprzeciwu tego państwa. Dyrektor Generalny przekazał tekst proponowanych zmian w dniu 20 stycznia 2022 r. za pośrednictwem pisma okólnego skierowanego do Państw-Stron.

Proponowane zmiany IHR przekazują również kontrolę „dyrektorom regionalnym” WHO, którzy otrzymują uprawnienia do ogłaszania stanów zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym (PHERC). Ponadto, proponowane zmiany pozwalają Dyrektorowi Generalnemu na uruchomienie międzynarodowego alarmu poprzez jednostronne wydanie „Pośredniego ostrzeżenia zdrowia publicznego (IPHA)”.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Właściwie rozumiane, proponowane zmiany IHR są ukierunkowane na ustanowienie globalistycznej architektury światowego nadzoru zdrowotnego, sprawozdawczości i zarządzania. Zgodnie z odgórnym podejściem do zarządzania, społeczeństwo nie będzie miało możliwości przedstawienia swoich uwag lub krytycznych uwag na temat wprowadzanych zmian. Jest to oczywiście bezpośrednie naruszenie podstawowych zasad demokracji i można je porównać do odrębnego nowego traktatu pandemicznego.

Podsumowanie wybranych proponowanych zmian do IHR

WHO zamierza zmienić 13 artykułów IHR: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53, 59

 1. Zwiększony nadzór: Zgodnie z art. 5 WHO opracuje kryteria wczesnego ostrzegania, które pozwolą jej na ustalenie oceny ryzyka dla danego państwa członkowskiego, co oznacza, że będzie mogła zastosować ten rodzaj modelowania, symulacji i przewidywań, które ponad dwa lata temu wyolbrzymiły ryzyko związane z Covid-19. Gdy WHO opracuje swoją ocenę, przekaże ją organizacjom międzyrządowym i innym państwom członkowskim.
 2. Termin 48 godzin: Zgodnie z artykułami 6, 10, 11 i 13 państwo członkowskie ma 48 godzin na odpowiedź na ocenę ryzyka przeprowadzoną przez WHO i przyjęcie lub odrzucenie pomocy na miejscu. W praktyce jednak czas ten może zostać skrócony do godzin, co zmusza do przestrzegania przepisów lub naraża na międzynarodową dezaprobatę WHO i potencjalnie nieprzyjaznych państw członkowskich.
 3. Tajne źródła: Zgodnie z art. 9 WHO może polegać na nieujawnionych źródłach informacji, które prowadzą do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Źródłami tymi mogą być: Big Pharma, fundatorzy WHO, tacy jak Fundacja Gatesa oraz założony i finansowany przez Gatesa Sojusz GAVI, a także inne podmioty dążące do zmonopolizowania władzy.
 4. Osłabiona suwerenność: Zgodnie z art. 12, gdy WHO otrzyma nieujawnioną informację o rzekomym zagrożeniu zdrowia publicznego w państwie członkowskim, Dyrektor Generalny może(nie musi) skonsultować się z Komitetem Nadzwyczajnym WHO i państwem członkowskim. Może on jednak jednostronnie ogłosić potencjalną lub rzeczywistą sytuację zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Władza Dyrektora Generalnego zastępuje suwerenną władzę krajową. Można je później wykorzystać do egzekwowania sankcji wobec państw.
 5. Odrzucenie poprawek: Zgodnie z artykułem 59, po przyjęciu poprawek przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia, państwo członkowskie ma sześć miesięcy na ich odrzucenie. Oznacza to listopad bieżącego roku. Jeśli państwo członkowskie nie podejmie żadnych działań, będzie się uważać, że w pełni zaakceptowało poprawki. Wszelkie odmowy lub zastrzeżenia otrzymane przez Dyrektora Generalnego po upływie tego terminu nie mają mocy prawnej.

Stanowisko Światowej Rady Zdrowia w sprawie proponowanych poprawek do IHR

WCH sprzeciwia się niepotrzebnemu i dystopijnemu dążeniu do scentralizowanej kontroli nad zdrowiem publicznym. Ten sprawdzony, szkodliwy model zakłada, że tylko jeden podmiot, WHO, wie, jak zarządzać polityką zdrowotną każdego państwa – a w konsekwencji zdrowiem każdego człowieka. Błędnie zakłada się również, że kontrowersyjny model medycyny Big Pharma, który jest modelem preferowanym przez WHO, jest eksperckim przewodnikiem do lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Proponowane poprawki do IHR zostaną poddane pod głosowanie na następnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, które odbędzie się w Genewie w dniach 22-28 maja 2022 r. Oficjalny punkt porządku obrad to 16.2. Nie wiadomo, czy wydarzenie będzie transmitowane w celu zapewnienia przejrzystości. Dlatego WCH uważa, że konieczne jest prowadzenie kampanii przeciwko proponowanym zmianom i budowanie alternatywnych ścieżek.

Dlaczego ludzie muszą podejmować wspólne działania

Ze względu na wpływy prywatnych pieniędzy w WHO, w artykule opublikowanym w Journal of Integrative Medicine & Therapy stwierdzono, że korupcja w WHO jest „największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie w naszych czasach”. Dotyczy to w szczególności zaleceń WHO w sprawie leków, w tym „listy leków podstawowych”, którą coraz więcej osób uważa za stronniczą i nierzetelną.

Co więcej, mimo że w dokumentach WHO podkreśla się znaczenie głosu, pośrednictwa i partycypacji społecznej jako czynników sprzyjających sprawiedliwości i demokracji, to nieznani delegaci Światowego Zgromadzenia Zdrowia podejmują decyzje za nas. Do tej pory, 13 dni dzielących nas od 75 Światowego Zgromadzenia Zdrowia, nie opublikowano tajnej listy delegatów poszczególnych krajów. To jest cenzura.

Biorąc pod uwagę niezbite dowody na to, że WHO jest silnie skonfliktowana i kontrolowana przez różne gałęzie przemysłu, jej przydatność jako przewodnika po zdrowiu publicznym musi zostać poddana krytycznej ocenie, przy jednoczesnym tworzeniu alternatywnych paradygmatów i modeli etycznego poradnictwa zdrowotnego i praw człowieka.

Rozpoczęła się globalna kampania #StopTheWho

Każdy z nas będzie musiał prowadzić kampanię przeciwko zagarnianiu władzy przez Poprawki do IHR w maju tego roku, a następnie w listopadzie, czyli już za sześć miesięcy. W najlepszych kampaniach na rzecz praw człowieka skuteczne są strategie wielokierunkowe. Oto kilka pomysłów:

 1. Mów: Zwiększanie świadomości w terenie i w Internecie. Wykorzystaj artykuły, plakaty, filmy
 2. Działaj: Kampania poprzez wiece, mobilizację polityczną, ogłoszenia prawne, sprawy sądowe itp.
 3. Współpracować z koalicjami na rzecz wolności zdrowia, takimi jak Światowa Rada Zdrowia
 4. Zapoznaj się z narzędziami aktywistów, takimi jak: www.dontyoudare.info i stopthewho.com
 5. Zaangażować światowych przywódców tubylczych, aby zajęli wspólne stanowisko przeciwko IHR WHO
 6. Powiadomić delegatów krajowych Światowego Zgromadzenia Zdrowia, aby sprzeciwili się poprawkom do IHR
 7. Aktywizowanie parlamentów ludowych, legislatur i referendów w celu przeciwstawienia się przejmowaniu władzy

W najbliższych dniach na stronie internetowej Światowej Rady Zdrowia pojawią się również materiały kampanii #StopTheWho.

Wspólnie przeżywamy największe przebudzenie w historii. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z ostatnich dwóch lat, wiemy, że jesteśmy tymi, na których czekaliśmy. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Połączmy nasze ręce, aby odzyskać zdrowie, wolność i władzę.

W Jedność dla zdrowia, wolności i suwerenności,

Światowa Rada Zdrowia(www.worldcouncilforhealth.org)

Dokument przygotowany przez: Komitet ds. Prawa i Aktywizmu (LAC)

END

Related: Dr Silvia Behrendt: Dlaczego społeczeństwo obywatelskie powinno przeciwstawić się centralizacji zdrowia przez WHO?

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.