shutterstock 1734563117

Gezichtsmaskers voor kinderen werden op verschillende tijdstippen in 2020 over de hele wereld geïntroduceerd met de geruststellende slogan, Ik bescherm je. Je beschermt me,samen met de verzekering dat maskers slechts tijdelijk zouden zijn – om de curve af te vlakken.

Vandaag de dag worden maskers voor kinderen op veel scholen nog steeds verplicht gesteld, ondanks bewijzen dat de risico’s groter zijn dan de mogelijke voordelen voor kinderen.

Belangrijkste risico’s voor maskers voor kinderen

  • Ademhalingsproblemen – hypoxie (te weinig zuurstof) en hypercapnie (verhoogd kooldioxidegehalte in het bloed): Normale buitenlucht heeft ongeveer 0,04% kooldioxide per volume (400 delen per miljoen) en de HetDuitse federale milieuagentschap stelt dat de grenswaarde voor gesloten ruimten 0,2% (2.000 ppm) is, waarbij alles wat hoger is onaanvaardbaar is. Er zijn echter aanwijzingen dat het kooldioxidegehalte in kindermaskers zeer snel toeneemt. Reeds na drie minuten werd kooldioxide in kindermaskers gemeten in de buurt van 13.000 ppm, meer dan zes keer de maximale blootstelling aan kooldioxide. Jongere kinderen hebben meestal de hoogste waarden. Er zijn ook aanzienlijk verlaagde zuurstofgehaltes aangetroffen in de lucht onder maskers. Deze niveaus worden in verband gebracht met aandoeningen als hoofdpijn, slaperigheid, slechte concentratie, misselijkheid en verhoogde hartslag.
  • Bacteriële, virale en schimmelinfecties zoals bacteriële longontsteking: Studies hebben uitgewezen dat ziektekiemen (bacteriën, schimmels en virussen) zich ophopen aan de buiten- en binnenkant van de maskers, in een warme en vochtige omgeving. Het inademen van deze ziektekiemen kan schimmelinfecties, bacteriële en virale infecties veroorzaken.
  • Cognitieve moeilijkheden: Het dragen van maskers gaat gepaard met problemen zoals vermoeidheid, uitputting, gebrek aan concentratie, verminderde communicatie en een verminderd gezichtsveld (vooral op de grond en obstakels op de grond), alsook hoofdpijn, desoriëntatie, hersenmist en verwarring.
  • Psychologische effecten: Onderzoek wijst op psychologische verslechtering als gevolg van het dragen van maskers, waaronder angst, afleiding, stress, paniek en depressieve gevoelens. Gevoelens van vrijheidsberoving en verlies van autonomie, toename van psychosomatische ziekten en onderdrukte woede zijn ook gemeld.
  • Dermatologische effecten: In tegenstelling tot kledingstukken die over de gesloten huid worden gedragen, bedekken maskers lichaamsdelen die betrokken zijn bij de ademhaling (d.w.z. de neus en de mond). Dit leidt tot temperatuur- en vochtigheidsstijgingen die de natuurlijke huidcondities aanzienlijk veranderen, wat leidt tot uitslag, acne, jeuk en andere huidirritatie.
  • Tandheelkundige effecten: Tandartsen hebben een aandoening beschreven die bekend staat als “maskermond”, die gepaard gaat met problemen als tandvlees- en mondontsteking, slechte adem en schimmelinfecties. Verminderde speekselvloed en meer tandplak en tandbederf worden ook in verband gebracht met overmatig en ongepast maskerdragen.
  • Deeltjes van micro- en nano-formaat – risico’s bij inademing: De meeste mensen zijn op de hoogte van de schade die aan de longen van veel werknemers is toegebracht, waaronder kanker en andere longaandoeningen, als gevolg van routinematig werk waarbij in de jaren 1960, 1970 en 1980 overal ter wereld asbesthoudende materialen werden gebruikt. Evenzo, zware en Langdurige blootstelling aan silicastof als gevolg van werkzaamheden met steen en zand kan longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken als gevolg van het inademen van minuscule deeltjes. Onderzoek heeft aangetoond dat gezichtsmaskers gemakkelijk micro- en nanogrote deeltjes en het risico is dat deze kunnen worden ingeademd door kinderen die verplicht zijn deze gedurende vele uren per schooldag te dragen. In maart 2021 werd in nieuwsberichten(1, 2) melding gemaakt van het terugroepen van miljoenen maskers in Canada, nadat bij analyse was gebleken dat de gezichtsbedekkingen nanodeeltjes van grafeen afgaven.
  • Individuele behoeften van kinderen: Maskers zijn in alle scholen verplicht gesteld, meestal zonder dat een individuele risico-evaluatie is verricht – hetgeen in strijd is met goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Als gevolg daarvan is weinig of geen rekening gehouden met de uiteenlopende predisposities van kinderen, of zelfs met hun onderliggende gezondheidsaandoeningen zoals astma en epilepsie. Artsen hebben benadrukt dat het belangrijk is rekening te houden met dergelijke gezondheidstoestanden. Zo hebben neurologen uit Israël, het VK en de VS verklaard dat een masker ongeschikt is voor mensen met epilepsie omdat het hyperventilatie teweeg kan brengen.
  • Langdurige slechte gezondheid: In de context van veiligheid en gezondheid op het werk kan een eenmalige, korte en lichte blootstelling aan een gevaar soms weinig risico inhouden. Langdurige en zware blootstellingen kunnen echter zeer riskant zijn. Sommige door het masker veroorzaakte schadelijke effecten lijken op het eerste gezicht relatief gering, maar herhaalde blootstelling over langere perioden volgens pathogenetische principes is relevant. Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat ziekten op lange termijn, zoals hartziekten en neurologische aandoeningen, als gevolg van het dragen van maskers te verwachten zijn.
  • Hygiënevraagstukken: Wanneer maskers door het grote publiek worden gebruikt, houden zij volgens wetenschappers een infectierisico in omdat de gestandaardiseerde hygiëneregels van ziekenhuizen buiten die setting niet kunnen worden gevolgd. Dit effect zal ongetwijfeld bijzonder uitgesproken zijn in een grote klas met jonge kinderen die door één enkele onderwijzer wordt geleid.

Hoe zit het met de potentiële voordelen – werken maskers?

shutterstock 1942775062

Het dragen van een stoffen of chirurgisch masker om virusoverdracht te voorkomen is vergeleken met het plaatsen van een hek van kippengaas om te voorkomen dat muggen een tuin binnendringen. Het virus heeft een grootte van 1/10.000 mm en kan bij elke inademing en uitademing gemakkelijk door medische of stoffen maskers heengaan

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Aërosolen bijvoorbeeld, de voornaamste wijze van overdracht van het virus, gaan dwars door de stofporiën van maskers heen.

Een onlangs gepubliceerde grote Deense studie die dragers van maskers en niet-maskerdragers vergeleek wat betreft hun infectiepercentages met Covid-19 kon geen statistisch significante verschillen tussen de groepen aantonen.

Het bewijs, dat zich blijft ontwikkelen, is dat maskers niet helpen om de verspreiding van het virus tegen te houden. (Zie: https://www.pandata.org/infobank-masks/)

Wat zijn de risico’s van het virus voor kinderen en hun omgeving?

Kinderen lopen zelf een zeer laag risico door Covid-19.
(Bron: Lancet en BMJ)

Kinderen vormen geen groot risico voor anderen.
(Bron: BMJ, Acta Pediatrica)

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste kinderen immuun zijn voor de ziekte.
(Bron: Gavi).

Zie ook: “Waarom vaccineren we kinderen tegen COVID-19”

Kan een kind een ziekte overbrengen die het niet heeft?

shutterstock 1712657539

De kans op asymptomatische overdracht tussen bijvoorbeeld twee kinderen die gezond genoeg zijn om naar school te gaan, is uiterst gering. Het bewijs dat Covid-19 kan worden verspreid door mensen zonder symptomen is zeer zwak en kwam van een één enkel verslag dat later werd ontkracht toen uitrapporten bleek dat de zogenaamde asymptomatische vrouw op het tijdstip van het contact medicijnen tegen griep bleek te gebruiken (en dus in feite helemaal geen asymptomatisch geval was).

Een ander bewijs is dat bij een studie onder 10 miljoen mensen in China geen asymptomatische overdracht van het Covid-19-virus is gevonden.

Een opmerking over medische maskers en werkomgevingen voor volwassenen

Zoals de meeste mensen wel weten, dragen chirurgen, tandartsen en bepaalde verpleegkundigen al vele jaren chirurgische maskers in verschillende zeer gespecialiseerde en goed ondersteunde werkomgevingen. Deze zeer specifieke beroepssituaties zijn gebruikt om te pleiten voor het algemeen afplakken van kinderen op scholen over de hele wereld.

Chirurgische maskers worden gebruikt om te voorkomen dat lichaamsvloeistoffen (zoals zweet of speeksel) van de chirurg of het operatiepersoneel worden overgedragen op de open wonden van de patiënt of dat bloed of andere lichaamsvloeistoffen uit een chirurgische incisie in het gezicht van de chirurg terechtkomen.

In deze settings staan chirurgen die maskers dragen onder streng toezicht, onder meer via strikte ziekenhuis- en medische protocollen. Dit hooggekwalificeerde personeel heeft ook de autonomie en het bewustzijn om te zorgen dat zij maskerpauzes nemen wanneer de veiligheid dat vereist. Er zij inderdaad op gewezen dat dergelijke medische beroepsbeoefenaren niet de hele dag en iedere dag hun gezichtsbedekking dragen, zoals dat thans op sommige scholen van kinderen wordt verlangd.

child mask twitter

Kinderen zijn geen mini-volwassenen en deze zeer gespecialiseerde werkomgevingen mogen niet als argument worden gebruikt om alle kinderen voortdurend, op elke schooldag, te maskeren.

Extrapolatie van deze zeer specifieke, streng gecontroleerde werkomgevingen voor volwassenen naar de meest algemene kindgerichte omgevingen, zoals scholen, is niet gepast en brengt de gezondheid van kinderen in gevaar.

Conclusie

Gezien de daarmee samenhangende risico’s staan de overal ter wereld voorkomende mandaten voor kinderen op scholen om voortdurend neus- en mondbedekking te dragen niet in verhouding tot het risico van Covid-19 voor gezonde kinderen en schoolpersoneel en evenmin tot het risico dat zogenaamde asymptomatische (d.w.z. gezonde) kinderen vormen voor andere kwetsbare kinderen of kwetsbaar schoolpersoneel.

In de wet is het excuus “ik volgde alleen maar orders op” wellicht niet voldoende om scholen te beschermen tegen civiele en strafrechtelijke vervolging – om nog maar te zwijgen van de morele verantwoordelijkheid – in het geval dat een kind schade lijdt als gevolg van het dragen van een masker.

Potentiële schade kan grotendeels worden vermeden door een cultuur van mededogen waarin de mensenrechten en de individuele keuze worden gerespecteerd. Scholen moeten terugkeren naar het aloude, beproefde advies aan ouders om kinderen thuis te houden als ze ziek zijn en hen te leren tegen hun ellebogen te niezen en hoesten.

Waar maskers op scholen verplicht zijn, moeten bestuursorganen en directies hun aanpak dringend herzien en overwegen vrijwillige maskersystemen in te voeren die de waarde van gezond verstand, wetenschap en persoonlijke keuze erkennen.

Consider tipping our team if you found this resource helpful.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.