Share this
Lees dit artikel in verschillende talen:

#StopDeWHO

De WHO grijpt onze gezondheidssoevereiniteit door de Internationale Gezondheidsregeling te veranderen.

In mei 2022 wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Internationale Gezondheidsregeling wijzigen om zichzelf en Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, meer zeggenschap te geven. Dit duwt onze wereld in de richting van een gecentraliseerd bestuursmodel van wereldwijde gezondheidsbewaking, rapportage en beheer, waar de mensen niets te zeggen hebben.

Steun ons werk

Open Brief – #StoptheWHO Oproep tot Actie: Verzet je tegen de wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling in mei 2022

WERELD GEZONDHEIDSRAAD
NAAR: De mensen van onze wereld en alle soevereine natiesaties
CC: Vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsvergadering
CC: De WHO en de Verenigde Naties

Achtergrond

De Internationale Gezondheidsregeling (IGR) is in 2005 aangenomen door 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij stellen de WHO in staat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) af te kondigen indien zij besluit dat zich in een lidstaat een uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft voorgedaan, maar met instemming van de lidstaat. De Wereldgezondheidsraad (WCH) erkent dit aspect van de huidige regelgeving omdat zij de soevereiniteit erkent van de naties die de IGR hebben aangenomen. Maar dat staat op het punt te veranderen.

Belangrijke zaken om te begrijpen

Op18 januari 2022 heeft het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services wijzigingen op de IGR voorgesteld. Door deze wijzigingen krijgt de directeur-generaal van de WHO zeggenschap over de afkondiging van een noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid in een lidstaat – zelfs als de lidstaat daar bezwaar tegen maakt. De directeur-generaal heeft de tekst van de voorgestelde wijzigingen op 20 januari 2022 via een circulaire aan de verdragsluitende staten meegedeeld.

Met de voorgestelde wijzigingen van de IGR wordt ook de controle overgedragen aan de “regionale directeuren” van de WHO, die de bevoegdheid krijgen om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang (Public Health Emergency of Regional Concern – PHERC) af te kondigen. Bovendien bieden de voorgestelde wijzigingen de directeur-generaal de mogelijkheid een internationale alarmbel te luiden door eenzijdig een “Intermediate Public Health Alert (IPHA)” af te kondigen.

Als men het goed begrijpt, zijn de voorgestelde wijzigingen van de IGR gericht op de totstandbrenging van een globalistische architectuur van wereldwijde gezondheidsbewaking, rapportage en beheer. In overeenstemming met een top-down opvatting van bestuur zal het publiek geen gelegenheid hebben om input te leveren of kritiek te leveren op de wijzigingen. Dit is natuurlijk een rechtstreekse schending van de grondbeginselen van de democratie en kan worden vergeleken met het afzonderlijke nieuwe pandemieverdrag.

Samenvatting van een aantal voorgestelde wijzigingen van de IGR

De WHO is voornemens de volgende wijzigingen aan te brengen 13 IGR-artikelen: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53, 59

 1. Verscherpt toezicht: Krachtens artikel 5 zal de WHO criteria voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkelen aan de hand waarvan zij een risicobeoordeling voor een lidstaat kan opstellen, wat betekent dat zij gebruik kan maken van het soort modellen, simulaties en voorspellingen die het risico van Covid-19 meer dan twee jaar geleden overdreven hebben. Zodra de WHO haar beoordeling heeft opgesteld, zal zij deze meedelen aan intergouvernementele organisaties en andere lidstaten.
 2. Termijn van 48 uur: Krachtens de artikelen 6, 10, 11 en 13 krijgt een lidstaat 48 uur de tijd om te reageren op een risicobeoordeling van de WHO en bijstand ter plaatse al dan niet te aanvaarden. In de praktijk kan deze termijn echter worden teruggebracht tot uren, waardoor het land gedwongen wordt zich aan de regels te houden of te maken te krijgen met internationale afkeuring onder leiding van de WHO en mogelijk onvriendelijke lidstaten.
 3. Geheime bronnen: Volgens artikel 9 kan de WHO zich baseren op geheime bronnen voor informatie op grond waarvan zij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kan afkondigen. Die bronnen kunnen Big Pharma zijn, WHO-financiers zoals de Gates Foundation en de door Gates opgerichte en gefinancierde GAVI Alliance, alsmede anderen die de macht willen monopoliseren.
 4. Verzwakte soevereiniteit: Volgens artikel 12 kan(niet moet) de directeur-generaal, wanneer de WHO geheime informatie ontvangt over een vermeende bedreiging van de volksgezondheid in een lidstaat, overleg plegen met het WHO-noodcomité en de lidstaat. Hij kan evenwel eenzijdig een potentiële of feitelijke noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigen. Het gezag van de directeur-generaal komt in de plaats van het nationale soevereine gezag. Dit kan later worden gebruikt om sancties tegen naties af te dwingen.
 5. Verwerpen van de wijzigingen: Volgens artikel 59 heeft een lidstaat na goedkeuring van de wijzigingen door de Wereldgezondheidsvergadering zes maanden de tijd om ze te verwerpen. Dit betekent november van dit jaar. Indien de lidstaat geen actie onderneemt, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen volledig heeft aanvaard. Elke afwijzing of elk voorbehoud dat de directeur-generaal na het verstrijken van deze termijn ontvangt , heeft geen kracht en geen enkel gevolg.

Het standpunt van de Wereldgezondheidsraad over de voorgestelde wijzigingen van de IGR

De WCH verzet zich tegen de onnodige en dystopische ontwikkeling in de richting van een gecentraliseerde controle van de volksgezondheid. Dit schadelijke model gaat ervan uit dat slechts één instantie, de WHO, weet hoe het gezondheidsbeleid van elke staat – en dus ook de gezondheid van elk individu – moet worden beheerd. Ook wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het omstreden model van de geneeskunde van Big Pharma – het voorkeursmodel van de WHO – de deskundige gids is voor een betere gezondheid en welzijn.

Over deze voorgestelde IGR-wijzigingen zal worden gestemd tijdens de volgende Wereldgezondheidsvergadering, die van 22 tot en met 28 mei 2022 in Genève zal plaatsvinden. Het officiële agendapunt is 16.2. Het is niet duidelijk of het evenement zal worden uitgezonden met het oog op transparantie. De WCH is dan ook van mening dat het van essentieel belang is campagne te voeren tegen de voorgestelde amendementen en alternatieve routes uit te stippelen.

Waarom mensen samen in actie moeten komen

Door de invloed van privé-geld bij de WHO werd in een overzicht in het Journal of Integrative Medicine & Therapy gesteld dat de corruptie van de WHO de “grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de wereld van onze tijd” is. Dit geldt met name voor de aanbevelingen van de WHO voor geneesmiddelen, waaronder haar “lijst van essentiële geneesmiddelen”, die volgens een groeiend aantal mensen bevooroordeeld en onbetrouwbaar is.

Hoewel in de documenten van de WHO de nadruk wordt gelegd op inspraak, zeggenschap en sociale participatie als drijvende krachten achter rechtvaardigheid en democratie, zijn het de onbekende afgevaardigden van de Wereldgezondheidsvergadering die de beslissingen voor ons nemen. Tot op heden, 13 dagen voor de Wereldgezondheidsvergadering 75, is de geheimzinnige lijst van afgevaardigden van elk land nog niet gepubliceerd. Dit is censuur.

Gezien de voortdurende aanwijzingen dat de WHO zwaar in conflict is en wordt gecontroleerd door diverse industrieën, moet haar nut als leidraad voor de volksgezondheid kritisch worden heroverwogen, terwijl alternatieve paradigma’s en modellen voor ethische begeleiding van de gezondheid en mensenrechten worden opgebouwd.

Wereldwijde #StopTheWho-campagne geactiveerd

We zullen allemaal campagne moeten voeren tegen de machtsgreep door middel van de IGR-amendementen, deze maand mei, en verder tot november – nog maar zes maanden verwijderd. In de beste campagnes voor de mensenrechten zijn meervoudige strategieën doeltreffend. Hier zijn wat ideeën:

 1. Spreek: Verhoog het bewustzijn ter plaatse en online. Gebruik artikelen, posters, video’s
 2. Actie: Campagne voeren door middel van rally’s, politieke mobilisatie, juridische aankondigingen, rechtszaken, enz.
 3. Samenwerken met coalities voor gezondheidsvrijheid, zoals de Wereldraad voor Gezondheid
 4. Verken activistische gereedschapskisten zoals: www.dontyoudare.info en stopthewho.com
 5. De inheemse leiders van de wereld mobiliseren om eensgezind stelling te nemen tegen de IGR van de WHO
 6. De afgevaardigden van de landen van de Wereldgezondheidsvergadering op de hoogte brengen van hun verzet tegen de wijzigingen van de IGR
 7. Volksvertegenwoordigingen, wetgevende lichamen of referenda activeren om zich tegen machtsgrepen te verzetten

In de komende dagen zullen ook middelen voor de campagne #StopTheWho op de website van de Wereldgezondheidsraad worden geplaatst.

We zijn collectief bezig met het grootste ontwaken in de geschiedenis. Gezien onze ervaringen van de afgelopen 2 jaar, weten we dat wij degenen zijn waarop we gewacht hebben. Als wij het niet zijn, wie dan wel? Als het niet nu is, wanneer dan wel? Laten we de handen ineen slaan om onze gezondheid, onze vrijheid en onze macht terug te nemen.

In Eenheid voor Gezondheid, Vrijheid en Soevereiniteit,

Wereldraad voor Gezondheid(www.worldcouncilforhealth.org)

Document opgesteld door: Commissie Recht en Activisme (LAC)

EINDE

Gerelateerd: Dr. Silvia Behrendt: Waarom de centralisatie van de gezondheid via de WHO door het maatschappelijk middenveld moet worden tegengewerkt

Vergelijkbare berichten