closeup image of a woman outstretched hand and sho 2021 10 21 03 26 59 utc scaled

WCH roept op tot onmiddellijke stopzetting van Covid-19 “Vaccins”

Wereld Gezondheidsraad roept op tot onmiddellijke stopzetting van de Covid-19 experimentele “vaccins”

WCH Photo Nov 13 2

Staakt en onderbreekt

Wij verklaren dat Covid-19 vaccinaties gevaarlijk en onveilig zijn voor menselijk gebruik. De productie, distributie, toediening en promotie van deze injecties viazijn in strijd met de grondbeginselen van de wet.

Onderneem actie

Wereldwijd gerenommeerde deskundigen, waaronder Dr. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Prof. Dolores Cahill, en Drs. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg, en Vladimir Zelenko, en vele anderen, waarschuwen de wereld consequent voor de nadelige effecten van experimentele injecties met Covid-19; zij waarschuwen ook voor hun langetermijneffecten, die op dit moment niet bekend kunnen zijn, aangezien de meeste klinische proeven pas in 2023 zullen zijn afgerond, en sommige pas in 2025.

In juni 2021 beschreef Dr. Tess Lawrie, medeoprichtster van de World Council for Health en lid van de stuurgroep van de Raad, op moedige wijze de wereldwijde crisis en riep op tot dringende actie: “Er is nu meer dan genoeg bewijs over de [UK] Yellow Card-systeem om de COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij de mens. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de humanitaire inspanningen op te voeren om degenen die schade hebben geleden door de COVID-19-vaccins bij te staan en om te anticiperen op de gevolgen op middellange en lange termijn en deze te verzachten.”

Lees meer…

Bent u het hiermee eens? Help alstublieft het woord te verspreiden.

Hier is hoe u de verklaring aan de autoriteiten en de promotors van Covid-19 inentingen kunt overhandigen

Wij raden u aan de verklaring af te drukken en ze met de hand te bezorgen aan de bevoegde overheidsdiensten, bedrijven en andere besluitvormers. De verklaring kan ook worden afgedrukt en per post of e-mail worden toegezonden indien overhandiging niet mogelijk is.

Maak een foto of video van de afgifte van de verklaring en stuur deze mee. Vermeld, indien mogelijk, de naam en/of het adres van het kantoor en de verklaring op de foto.

Lees de volledige verklaring

Wereld Gezondheidsraad roept op tot onmiddellijke stopzetting van de Covid-19 experimentele “vaccins”

A. CONSENSUS VAN ‘S WERELDS MEEST VOORAANSTAANDE DESKUNDIGEN

Wereldwijd gerenommeerde deskundigen, waaronder Dr. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Prof. Dolores Cahill, en Drs. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg, en Vladimir Zelenko, en vele anderen, waarschuwen de wereld consequent voor de nadelige effecten van experimentele injecties met Covid-19; zij waarschuwen ook voor hun langetermijneffecten, die op dit moment niet bekend kunnen zijn, aangezien de meeste klinische proeven pas in 2023 zullen zijn afgerond, en sommige pas in 2025.

In juni 2021 beschreef Dr. Tess Lawrie, medeoprichtster van de World Council for Health en lid van de stuurgroep van de Raad, op moedige wijze de wereldwijde crisis en riep op tot dringende actie: “Er is nu meer dan genoeg bewijs over de [UK] Yellow Card-systeem om de COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij de mens. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de humanitaire inspanningen op te voeren om degenen die schade hebben geleden door de COVID-19-vaccins bij te staan en om te anticiperen op de gevolgen op middellange en lange termijn en deze te verzachten.”

B. VERKLARING

De Wereldraad voor Gezondheid verklaart dat het tijd is om een einde te maken aan deze humanitaire crisis. Voorts verklaart de Raad dat iedere rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid bij de vervaardiging, de distributie, de toediening en de bevordering van deze injecties in strijd is met de fundamentele beginselen van het gewoonterecht, het constitutionele recht en de natuurlijke gerechtigheid, alsmede met de Code van Neurenberg, de Verklaring van Helsinki en andere internationale verdragen.

C. ONGECENSUREERDE FEITEN

We weten nu dat kinderen meer dan honderd keer meer kans hebben om aan deze experimentele injecties te sterven dan Covid-19. Geïnjecteerde atleten, wereldwijd, storten voor onze ogen in. Ondanks het feit dat de meldingssystemen beperkt en passief zijn, zijn er miljoenen bijwerkingen geregistreerd, waaronder overlijden, verlamming, bloedstolsels, beroerten, myocarditis, pericarditis, hartaanvallen, spontane miskramen, chronische vermoeidheid en extreme depressie.

Zie: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Zie: vaers.hhs.gov
Zie: ema.europa.eu/nl/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance
Zie: vigiaccess.org (zoek op covid-19 vaccin)

D. GETUIGENISSEN VAN SLACHTOFFERS

De Wereldraad voor Gezondheid erkent en respecteert de ervaringen en getuigenissen van de slachtoffers van dit wereldwijde medische experiment. Wij verklaren en bevestigen tevens dat er veilige, doeltreffende en betaalbare behandelingen voor Covid-19 bestaan en dat deze beschikbaar moeten worden gesteld aan allen die ze nodig hebben.

Zie: realnotrare.com
Zie: nomoresilence.world
Zie: vaxtestimonies.org/nl

E. NIET VEILIG, NIET EFFECTIEF

Recente studies bevestigen de risico’s die verbonden zijn aan experimentele injecties met Covid-19. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de injecties veilig noch doeltreffend zijn, en in feite giftig zijn. Hoewel sommige van de bekende ingrediënten van de injecties biologische schade veroorzaken, is het nog zorgwekkender dat de onbekende en niet bekendgemaakte ingrediënten een nog grotere bedreiging voor de menselijke gezondheid kunnen vormen.

F. STAKEN EN BEËINDIGEN

De Wereldgezondheidsraad is ethisch en wettelijk verplicht deze verklaring uit te geven en eist van regeringen en bedrijven dat zij ophouden direct of indirect deel te nemen aan de vervaardiging, distributie, toediening of promotie van experimentele Covid-19 injecties.

De Raad verklaart dat iedere levende man en vrouw de morele en wettelijke plicht heeft onmiddellijk en resoluut actie te ondernemen om een einde te maken aan dit ongekende medische experiment, dat nog steeds onnodige en onmeetbare schade veroorzaakt.

G. KENNISGEVING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het recht op lichamelijke integriteit en het recht op geïnformeerde toestemming zijn onvervreemdbare en universele mensenrechten, die door regeringsmandaten en bedrijfsvoorschriften met voeten zijn getreden. De Wereldgezondheidsraad verklaart derhalve dat iedere persoon of organisatie die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan de vervaardiging, distributie, toediening of promotie van experimentele biologische geneesmiddelen Covid-19 aansprakelijk zal worden gesteld voor de schending van de beginselen van rechtvaardigheid die hun grondslag vinden in het burgerlijk, straf-, constitutioneel en natuurrecht, alsmede in internationale verdragen.

Over de ondertekenaars

Wij zijn uw Wereld Gezondheidsraad

Deze verklaring werd opgesteld en ondertekend door artsen, juristen en anderen die de pas opgerichte Wereldgezondheidsraad bijsturen

Wereldraad voor Gezondheid

Ondertekend 29 november 2021
Charles Kovess
Dr. Jennifer Hibberd
Dr. Naseeba Kathrada
Dr. Robert J McLeod
Dr. Vince Vicente
Dr. Tess Lawrie
Dr. Mark Trozzi
Dr. Maria Hubmer Mogg
Michael Alexander
Dr. Tracy Chandler
Dr. Zac Cox
Dr. Stephan Becker
Karen McKenna
Shabnam Palesa Mohamed

Dien de stakings- en verbodsverklaring in

Vaak gestelde vragen

De Wereldgezondheidsraad maakt zich grote zorgen over het feit dat regeringen, bedrijven en andere instellingen, met inbegrip van de media, geen gevestigde veilige, doeltreffende en betaalbare behandelingen voor Covid-19 promoten, maar in plaats daarvan de op grote schaal toegepaste experimentele op genen gebaseerde injecties promoten, waarvan uit nieuw bewijsmateriaal blijkt dat zij extreme en ernstige schade toebrengen aan de individuele en collectieve gezondheid.

Wij doen een beroep op regeringen, instanties, bedrijven en personen om niet langer deel te nemen aan de productie, distributie, toediening of promotie van Covid-19-vaccins.

Deze verklaring wordt aan het publiek verstrekt, zodat zij deze namens de Wereldgezondheidsraad aan hun plaatselijke regeringen en bedrijven kunnen overhandigen. Na ontvangst van de ontvangstbevestiging zullen wij een lijst verstrekken van de plaatsen waar en de personen aan wie deze verklaring is betekend.

WCH roept het publiek op om de handen en voeten te zijn van deze wereldwijde coalitie door deze verklaring in alle uithoeken van de aarde te verspreiden.

Wij raden u aan de verklaring af te drukken en ze met de hand te bezorgen aan de bevoegde overheidsdiensten, bedrijven en andere besluitvormers. De verklaring kan ook worden afgedrukt en per post of e-mail worden toegezonden indien overhandiging niet mogelijk is.

Maak een foto van de afgifte van de verklaring en stuur deze mee. Vermeld, indien mogelijk, de naam en/of het adres van het kantoor en de verklaring op de foto.

De Wereldgezondheidsraad is een wereldwijde coalitie van op gezondheid gerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld die ernaar streven de kennis en het inzicht inzake volksgezondheid te vergroten door middel van wetenschap en gedeelde wijsheid. De World Council for Health, die op 23 september 2021 werd opgericht, is een overkoepelende coalitie van meer dan 70 internationale medische en juridische belangengroepen, en groeit nog steeds.

Nieuws over wereldgezondheid van geloofwaardige organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat beloven we.

Ontvang de laatste updates van de Wereldraad voor Gezondheid. Geïnformeerd door meer dan 120 internationale groepen van artsen, wetenschaps- en geneeskundejournalisten en onderzoekers.

Lees onze recente verklaringen

Klik hier om de Great Barrington verklaring te lezen en te ondertekenen